Πολιτικές Θέσεις

ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Η ΝΕΔΗΚ παραμένει δεσμευμένη στον αγώνα για τη φυσική και εθνική επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού, για την απελευθέρωση του τόπου και για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύση στη βάση μιας διζωνικής,  δικοινοτικής ομοσπονδίας, με το σωστό περιεχόμενο και νοουμένου ότι θα εφαρμοστούν και οι λοιπές πρόνοιες των συμφωνιών υψηλού επιπέδου 1977 και 1979 για την εφαρμογή των τριών ελευθεριών και της διασφάλισης της ενότητας του κράτους αλλά και η συμφωνία της  8ης Ιουλίου.  Υπάρχει αριθμός ουσιαστικών παραμέτρων πάνω στις οποίες η ελληνοκυπριακή κοινότητα επιμένει πως αυτή η λύση πρέπει να εδράζεται. 

Τέτοιες βασικές παράμετροι είναι:
- Η αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής και των εποίκων.
- Η διασφάλιση  των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων.
- Οι βασικές δομές για μια ενιαία και λειτουργική οικονομία.
- Η διασφάλιση του δικαιώματος ιδιοκτησίας.
- Η διασφάλιση του δικαιώματος των προσφύγων να επιστρέψουν στις εστίες τους.
- Η διακοπή του συστήματος εγγυήσεων και του μονομερούς δικαιώματος επέμβασης καθώς και η εξασφάλιση της ασφάλειας της νήσου μέσα από θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Η εξασφάλιση της ενότητας του κράτους.

Για τη ΝΕΔΗΚ παραμένει γεγονός ότι το κυπριακό πρόβλημα είναι το αποτέλεσμα μιας στρατιωτικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής μέρους του εδάφους ενός κυρίαρχου κράτους. Αυτό το γεγονός δεν πρέπει να παραγνωρίζεται όταν αυτό βολεύει κάποιους ούτε να γίνεται επικέντρωση σε παραμέτρους μικρότερης σημασίας. Οποιαδήποτε πρωτοβουλία για επίλυση του κυπριακού προβλήματος πρέπει να έχει στο επίκεντρό της αυτό το βασικό και ουσιαστικό γεγονός και να βασίζεται στην αρχή ότι η διεθνής νομιμότητα πρέπει να εξυπηρετηθεί και η κατοχή να τερματιστεί.  Η ΝΕΔΗΚ παραμένει με συνέπεια στη θέση της για αναζήτηση μιας έντιμης, αξιοπρεπούς, δίκαιης, λειτουργικής και βιώσιμης λύσης, κοινά αποδεκτής από τις δύο κοινότητες της Κύπρου, που θα εξυπηρετεί τα γνήσια συμφέροντα της Κύπρου και του συνόλου του κυπριακού λαού, θα επανενώνει το  λαό και την οικονομία του τόπου.

Η λύση του κυπριακού προβλήματος πρέπει να προνοεί την αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων και τον τερματισμό της κατοχής.  Πρέπει επίσης να διασφαλίζει την ανεξαρτησία,  την κυριαρχία,  την εδαφική ακεραιότητα και την ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και να αποκλείει την προτεκτορατοποίησή της. Πρέπει ακόμα να διασφαλίζει τα ανθρώπινα και τα πολιτικά δικαιώματα όλων των Κυπρίων και την εφαρμογή των βασικών ελευθεριών. Η διεθνής και η ευρωπαϊκή νομιμότητα, οι ευρωπαϊκές αρχές και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, καθώς και οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  προσφέρουν τη βάση για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος.

Το Σχέδιο Ανάν,  που απορρίφθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία του κυπριακού ελληνισμού στο δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου,  δεν μπορεί να επαναφερθεί ως πρόταση λύσης του κυπριακού προβλήματος. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να σεβαστεί τη θέληση του κυπριακού λαού και να κατανοήσει τις ανησυχίες και τις ευαισθησίες του.  Καλούμε επίσης την Τουρκοκυπριακή κοινότητα να κατανοήσει την ανάγκη για την εξεύρεση μιας συμφωνημένης και κοινά αποδεκτής λύσης που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των νομίμων κατοίκων της Κύπρου και μηδενός τρίτου. Η ΝΕΔΗΚ εμμένει σταθερά στη θέση του ότι η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα η βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να περνά από το κυπριακό. Η Τουρκία πρέπει να συναντά μπροστά της το κυπριακό και να ελέγχεται και να αξιολογείται συνεχώς η πολιτική και η συμπεριφορά της στο κυπριακό πρόβλημα και απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία ως πλήρες και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η ΝΕΔΗΚ υποστηρίζει την ύπαρξη μιας ανθρωποκεντρικής οικονομικής πολιτικής η οποία έχει ως στόχο την ευημερία των πολιτών και ταυτόχρονα την ταχεία και ισορροπημένη ανάπτυξη μέσα σε συνθήκες σταθερότητας,  κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής συνοχής.  Μέσα στα πλαίσια αυτά η ΝΕΔΗΚ υποστηρίζει το μεικτό οικονομικό σύστημα το οποίο προνοεί κρατικό παρεμβατισμό εκεί όπου χρειάζεται και απορρίπτει το νεοφιλελεύθερο μοντέλο ανάπτυξης.  Υποστηρίζουμε επίσης τη διατήρηση του κοινωνικού χαρακτήρα των οργανισμών κοινής ωφέλειας αλλά με αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στο νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Η ΝΕΔΗΚ τάσσεται υπέρ της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής οικονομίας μέσα στην Ενωμένη Ευρώπη και της μείωσης της εξάρτησης της από τον τομέα του τουρισμού. Βασικοί άξονες της οικονομικής μας φιλοσοφίας αποτελούν η εξυγίανση της οικονομίας μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων,   η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο πρέπει να στηρίζει την ανάπτυξη, καθώς η τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων και της δημόσιας υπηρεσίας με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη. Υποστηρίζουμε επίσης την ανάπτυξη του τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και της οικονομίας της γνώσης.

Οι βασικές αρχές της οικονομικής πολιτικής που προτείνει η ΝΕΔΗΚ είναι:
-Η διατήρηση της κρατικής ιδιοκτησίας των ημικρατικών οργανισμών και ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας τους.
-Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και στην τεχνολογία.
-Η μέγιστη αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων για την ενίσχυση τηςανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας.
-Η προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας της ζωής.
-Η δόμηση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού Κράτους κοινωνικής πρόνοιας.


ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η σταθερή και συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής του πολίτη και η προώθηση και εδραίωση της κοινωνικής δικαιοσύνης, με επίκεντρο πάντοτε τον άνθρωπο, ιδιαίτερα τους μη προνομιούχους και η υλοποίηση μιας σύγχρονης κοινωνικής και εργατικής πολιτικής με κύριους χαρακτηριστικούς άξονες την κοινωνική ενσωμάτωση και την κοινωνική συνοχή, είναι οι βασικές επιδιώξεις της ΝΕΔΗΚ.

Η κοινωνική και εργατική πολιτική της ΝΕΔΗΚ στοχεύει στην προώθηση των ακολούθων στόχων:
- Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων,  των συνταξιούχων,  των ηλικιωμένων,  των
παθόντων και αναπήρων.
- Διασφάλιση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και συνοχής.
- Περαιτέρω αναδιάρθρωση και αναβάθμιση των κοινωνικών παροχών.
- Ορθολογική αντιμετώπιση των θεμάτων των ατόμων με αναπηρίες.
- Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
- Εκσυγχρονισμός και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς εργασίας.
- Βελτίωση της παραγωγικότητας.
- Ενίσχυση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων.
- Μεγιστοποίηση της αξιοποίησης πόρων από την Ευρωπαϊκή ΄Ένωση
- Διασφάλιση των προϋποθέσεων που είναι αναγκαίες για την μακροχρόνια στήριξη και οικονομική βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
- Αναμόρφωση και βελτίωση των συντάξεων.
- Βελτίωση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υπηρεσιών προς το κοινό.
- Ενημέρωση των ασφαλιζομένων για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους.
- Διασφάλιση της αποτελεσματικότερης προστασίας των επενδύσεων των Ταμείων Προνοίας.
- Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δυσπραγούντες.
- Ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους και αναπήρους και άλλες ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες
- Ποιοτική αναβάθμιση των κρατικών ιδρυμάτων Κοινωνικής πρόνοιας.
- Αναβάθμιση των υπηρεσιών σε άτομα με σοβαρή νοητική υστέρηση.
- Στήριξη της οικογένειας και πρόληψη της οικογενειακή δυσλειτουργίας.
- Ενεργοποίηση και ενίσχυση των κοινοτήτων για αντιμετώπιση των αναγκών κοινωνικής ανάπτυξής τους.
- Ενθάρρυνση και στήριξη των Εθελοντικών Οργανώσεων.
- Προστασία, ευημερία και διασφάλιση των συμφερόντων των παιδιών.
- Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς των νέων.
- Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας της αγοράς εργασίας.
- Εκσυγχρονισμός των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης και γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών.
- Διασφάλιση της εφαρμογής της αρχής της ελεύθερης διακίνησης εργαζομένων εντός της ΕΕ.
- Διαμόρφωση και εφαρμογή ορθολογικής πολιτικής σε σχέση με την απασχόληση αλλοδαπών έχοντας υπόψη την ελευθερία διακίνησης εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής
΄Ένωσης,  τις ανάγκες της κυπριακής αγοράς εργασίας, τις κοινωνικές προεκτάσεις και τα φαινόμενα του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.
- Προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών.
- Βελτίωση της θέσης ατόμων με αναπηρία στην εργασία και στην κοινωνία.
- Προώθηση ίσων ευκαιριών και κοινωνικής ενσωμάτωσης.
- Μεγιστοποίηση της απορρόφησης πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που χρηματοδοτεί έργα και δράσεις που αφορούν την εργασία.


ΠΑΙΔΕΙΑ
Σκοπός της εκπαιδευτικής πολιτικής της ΝΕΔΗΚ, είναι η διαμόρφωση και εδραίωση ενός σύγχρονου,  δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου,  όπου θα παρέχεται δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, με ίσες ευκαιρίες σ’ όλους, με αναγνώριση και σεβασμό της διαφορετικότητας σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία,  με την παροχή στήριξης σ’ όλους, στο πλαίσιο ενός συστήματος εξατομικευμένης εκπαίδευσης.  Στόχοι της εκπαιδευτικής πολιτικής της ΝΕΔΗΚ,  είναι η ποιοτική αναβάθμιση ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος,  η διαμόρφωση και υλοποίηση μιας ανθρωποκεντρικής εκπαίδευσης, όπου θα καλλιεργείται η εθνική μας ταυτότητα η αγάπη για την πατρίδα, τη γλώσσα, την ιστορία, τον πολιτισμό και τη θρησκεία μας, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και στο γλωσσικό, ιστορικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό πλουραλισμό, της κυπριακής και ευρωπαϊκής κοινωνίας, καθώς και η πίστη και εμμονή για απελευθέρωση και απαλλαγή από την κατοχή και επανένωση της πατρίδας και του λαού μας. Φιλοσοφία της εκπαιδευτικής πολιτικής της ΝΕΔΗΚ,  είναι ότι η παιδεία μας πρέπει να εδράζεται στις εθνικές και πολιτιστικές μας παραδόσεις καθώς και στις ευρωπαϊκές και πανανθρώπινες αρχές, αξίες και ιδανικά.


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία η ΝΕΔΗΚ στοχεύει:
- Στη βελτίωση της εφαρμογής της υφιστάμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας με ανάληψη σοβαρής νομικής δράσης σε συνδυασμό με την παροχή υποστήριξης στις βέλτιστες πρακτικές και σε μια πολιτική ενημέρωσης του κοινού.
- Στην ένταξη περιβαλλοντικών πτυχών στις άλλες πολιτικές με καθορισμό διαφόρων άλλων νομοθετικών πράξεων,  ιδίως στους τομείς της απασχόλησης,  της ενέργειας,  της γεωργίας,  της αλιείας, του τουρισμού και των μεταφορών.
- Στη συνεργασία με την αγορά μέσω των φορέων επιχειρηματικών και καταναλωτικών προϊόντων η οποία θα συμβάλει στη δημιουργία πιο αειφόρων παραγωγικών και καταναλωτικών προτύπων.
- Στην διαμόρφωση ποιοτικώς καλύτερων και ευκόλως προσβάσιμων πληροφοριών για το περιβάλλον και για πρακτικά θέματα όπου θα συμβάλει στο θέμα της διαμόρφωσης γνώμης και στη λήψη αποφάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου