30/11/14

Εισηγήσεις του Κεντρικού Συμβουλιου για Καταστατικές Αλλαγές

Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΝΕΔΗΚ, μετά από συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2014, εισηγείται προς το Καταστατικό Συνέδριο της ΝΕΔΗΚ την υιοθέτηση αλλαγών στο Καταστατικό Λειτουργίας της ΝΕΔΗΚ σε σχέση με τα εξής:

 1. Συμπερίληψη ως παραρτήματος στο Καταστατικό Λειτουργίας της ΝΕΔΗΚ, ιδεολογικής διακήρυξης, στη βάση της ιδεολογικής διακήρυξης του Δημοκρατικού Κόμματος.
 2. Αύξηση των μελών της Γενικής Γραμματείας της ΝΕΔΗΚ από 9 σε 11 και δημιουργία νέας θέσης Αναπληρωτή Προέδρου και επιπρόσθετης θέσης Αντιπροέδρου.
 3. Αύξηση των μελών των Επαρχιακών Επιτροπών από 15 σε 17 και δημιουργία νέας θέσης Αναπληρωτή Προέδρου και επιπρόσθετης θέσης Αντιπροέδρου.
 4. Αύξηση του συνολικού αριθμού των μελών του Κεντρικού Συμβουλίου σε 41 με τη συμμετοχή των 11 μελών της Γενικής Γραμματείας και 6 εκπροσώπων από κάθε Επαρχιακή Επιτροπή ( Πρόεδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος, δύο Αντιπρόεδροι, Γενικός Γραμματέας και Οργανωτικός Γραμματέας) και διαπίστωση απαρτίας με την παρουσία περισσότερων από το 50% των μελών ή με την παρουσία τουλάχιστον 15 μελών εφόσον εκπροσωπούνται όλες οι Επαρχιακές Επιτροπές.
 5. Αύξηση του ορίου ηλικίας συμμετοχής στη ΝΕΔΗΚ  στο 36ο έτος (35 χρόνια + 365 ημέρες).
 6. Αύξηση του ορίου θητειών στα όργανα της ΝΕΔΗΚ, από 2 θητείες σε 3 θητείες.
 7. Δημιουργία Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΝΕΔΗΚ με τη συμμετοχή του Προέδρου της ΝΕΔΗΚ και των Προέδρων των Επαρχιακών Επιτροπών.
 8. Συμμετοχή στις συνεδριακές διαδικασίες της ΝΕΔΗΚ όσων μελών έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής η οποία κοινοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία της ΝΕΔΗΚ τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών, και η οποία επικυρώθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο της ΝΕΔΗΚ πριν από τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών.
 9. Λειτουργία εκλογικών κέντρων σε όλες τις επαρχίες κατά τις εκλογικές διαδικασίες της ΝΕΔΗΚ, για να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή.
 10. Διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών της ΝΕΔΗΚ έτσι ώστε η υποβολή υποψηφιοτήτων για τη Γενική Γραμματεία της ΝΕΔΗΚ να γίνεται στη βάση ολοκληρωμένης πρότασης, στη βάση Κανονισμών Λειτουργίας που θα εγκρίνει το Κεντρικό Συμβούλιο της ΝΕΔΗΚ.
 11. Δημιουργία Συντονιστικού Συμβουλίου Αναγέννησης, το οποίο υπό την εποπτεία του Γραμματέα Φοιτητικού Τμήματος θα έχει την ευθύνη του συντονισμού και της υποστήριξης των Αναγεννήσεων, στη βάση Κανονισμών Λειτουργίας που θα εγκρίνει το Κεντρικό Συμβούλιο της ΝΕΔΗΚ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου