24/10/08

Πλαίσιο λειτουργίας Ιδιωτικών Πανεπιστημίων

Η Νεολαία του Δημοκρατικού Κόμματος, σχετικά με τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων τοποθετείται στη βάση των εξής:

Η δημόσια δωρεάν παιδεία είναι ένα κοινωνικό αγαθό ύψιστης σημασίας που πρέπει να διαφυλάσσεται και να ενισχύεται, αφού αποτελεί το κατεξοχήν μέσο παροχής ίσων ευκαιριών στους πολίτες για διέξοδο προς ένα μέλλον πνευματικής καλλιέργειας και ευημερίας. Θεωρούμε ότι η δημόσια δωρεάν παρεχόμενη τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει διαρκώς να αναβαθμίζεται και να επεκτείνεται, με αύξηση των παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών, με αύξηση των θέσεων φοίτησης, με ποιοτική βελτίωση του περιεχομένου της και με διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα της.

Η ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί δικαιωματική επιλογή των πολιτών η οποία πρέπει να λειτουργεί στη βάση των προτύπων της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της και να ελέγχεται μέσα από τη θεσμοθετημένη και κατοχυρωμένη κρατική εποπτεία και έλεγχο που δεν θα επιτρέπουν την εμπορευματοποίηση της παιδείας.

Συγκεκριμένα, κρίνουμε ότι η υφιστάμενη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων πρέπει να λειτουργήσει αποδοτικότερα και να τροποποιηθεί στη βάση των εξής:

Αυστηρότερη εφαρμογή της διαδικασίας που αφορά έλεγχο και έγκριση των αυξήσεων στα δίδακτρα ώστε οι προτεινόμενες αυξήσεις να κατατίθενται έγκαιρα ενώπιον του Υπουργείου Παιδείας, να τίθενται έγκαιρα ενώπιον των φοιτητών και να είναι τεκμηριωμένες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- Καθορισμός της μέγιστης ποσοστιαία επιτρεπόμενης αύξησης των διδάκτρων, διατηρούμενης σε ισχύ της επιφύλαξης που αφορά την ανάγκη αιτιολόγησης της αύξησης.
Καθορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου ποσού διδάκτρων που να επανεξετάζεται ανά τετραετία από επιτροπή που θα διορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και στην οποία θα συμμετέχει εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων.
- Μείωση των διδάκτρων ώστε να μην υπερβαίνουν το μέγιστο κόστος διδάκτρων που θα καθοριστεί.
- Καθορισμός συγκεκριμένου συνολικού κόστους διδάκτρων για το σύνολο του χρόνου σπουδών, το οποίο θα κοινοποιείται στο φοιτητή με την έναρξη των σπουδών του και δεν θα μπορεί να τροποποιηθεί αυξητικά.
- Θεσμοθέτηση της υποχρέωσης για συμμετοχή των δημοκρατικά εκλεγμένων εκπροσώπων των φοιτητών στα όργανα του ιδρύματος στα πρότυπα των δημόσιων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
- Διεύρυνση της υποχρέωσης των ιδρυμάτων για την παροχή στέγης σε φοιτητικές εστίες για ποσοστό 30% των εγγεγραμμένων φοιτητών, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 10km από τους χώρους του πανεπιστημίου.
- Καθορισμός συγκεκριμένων οικονομικών ή άλλων κυρώσεων για τα ιδρύματα που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
- Επιπλέον, η ΝΕΔΗΚ θεωρεί άκρως απαραίτητη τη συμμετοχή εκπροσώπου της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων ως ισότιμου μέλους στην Επιτροπή που καθορίστηκε από τον Υπουργό Παιδείας για επανεξέταση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της ιδιωτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αφού πρόκειται για τους άμεσα ενδιαφερόμενους και επηρεαζόμενους κοινωνικούς εταίρους.

Τέλος, η ΝΕΔΗΚ κρίνει ως πολύ ωφέλιμη τη λειτουργία του Φορέα για Μείωση των Διδάκτρων και Τροποποίηση της Νομοθεσίας που αφορά τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και θεωρεί ότι μόνο μέσα από την καλά οργανωμένη συνεργασία όλων των συναποτελούντων το νεολαιίστικο κίνημα μπορούν να επιτευχθούν στόχοι που είναι προς το συμφέρον των νέων αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου